Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné a účinné ode dne 1. ledna 2024
se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Prodávající: 

Pavé Cycles s.r.o., IČO 21121061

se sídlem Chvalova 1577/12, Žižkov, 130 00 Praha 3

a

Kupující:

Vy, tedy osoba, která je objednatelem zboží prostřednictvím webové stránky: www.pavecycles.cz (dále jen webová stránka).

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky jsou kupujícím poskytovány před uzavřením kupní smlouvy a jako takové mají povahu sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy vůči kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy smlouvu uzavírá osoba mimo rámec svojí podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tj. spotřebitel ve smyslu NOZ). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nevztahují se na smlouvy s podnikateli ve smyslu § 420 a násl. NOZ.

Ustanovení Obchodních podmínek, včetně reklamačního řádu, jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V případě, že není dostupná registrace kupujícího, provádí kupující objednávání zboží přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to především před provedením nové objednávky. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nesdělovat tyto údaje třetím osobám, při porušení této povinnosti nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet,  kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek). V případě, že Kupující poruší své povinnosti z jakékoli Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn učinit technická i jiná opatření, v jejichž důsledku nebude Kupujícímu umožněno objednat další zboží z Webového rozhraní a uzavírat kupní smlouvy s Prodávajícím.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Tyto ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Konečná cena zboží se však může lišit dle konkrétních požadavků kupujícího na individuální úpravu, kdy v takovém případě bude cena sdělena kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Poštovné a náklady na dopravu kupujícímu jsou vždy uváděny zvlášť a nejsou součástí uvedené ceny jednotlivého zboží.

3.4 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. V případě zjevné chyby bude kupující bez zbytečného odkladu informován prodávajícím o skutečné ceně zboží, kterou není povinen přijmout. V případě zjevné chyby nevzniká akceptací objednávky prodávajícím kupní smlouva.

3.5 Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí zcela odpovídat skutečné podobě věci.

3.6 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.7 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.8 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko potvrzující odeslání objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující je povinen před odesláním objednávky potvrdit seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Bez tohoto souhlasu nebude možné objednávku odeslat.

3.9 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.10 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) zejména pokud objednané zboží přesahuje částku 10 000 Kč, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a/nebo o zaplacení uhrazení kupní ceny předem před odesláním zboží Kupujícímu. Doté doby neběží lhůty pro plnění povinností dodat zboží Kupujícímu. Neprovede-li Kupující dodatečné potvrzení Objednávky a/nebo nesloží požadovanou zálohu a/nebo kupní cenu, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupením na Elektronickou adresu Kupujícího a/nebo na adresu uvedenou kupujícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky kupujícího má platnost deset kalendářních dnů.

3.11.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího, zejména pokud důvodu individuálních požadavků kupujícího dojde ke změně ceny uvedené na webovém rozhraní.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.12 Podstatné porušení povinností z kupních smluv: Prodávající je zejména u osob, které porušily povinnosti z jakýchkoli kupních smluv uzavřených s Prodávajícím, vyžadovat složení zálohy na kupní cenu či jiným způsobem zajistit splnění kupní smlouvy, tento požadavek Prodávající sdělí Kupujícímu e-mailem bez zbytečného odkladu. Nesplní-li Kupující povinnost složit zálohu na kupní cenu a/nebo jiné zajištění splnění kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je zejména v případě, že osoby již dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu, oprávněn od případně uzavřené další kupní smlouvy odstoupit.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující následujícími způsoby dle volby kupujícího:

  • v hotovosti nebo platební kartou při dodání na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2102767842/2010 vedený u společnosti Fio banka a.s,  (dále jen „účet prodávajícího“)
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, budou-li prodávajícím účtovány. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak. Prodávající je však oprávněn v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3.10 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije, tedy kupující je povinen uhradit kupní cenu, i když nemá možnost si zboží osobně prohlédnout.

4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při nedodržení termínu splatnosti v případě bezhotovostní platby uzavřená kupní smlouva se od počátku ruší, kdy překročení lhůty pro úhradu kupní ceny je považováno za splnění rozvazovací podmínky. Přijal-li prodávající část kupní ceny, vrátí tuto částku kupujícímu stejným způsobem, jakým ji přijal, neurčí-li kupující výslovně jinak.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem celé kupní ceny na účet prodávajícího. V případě neuhrazení kupní ceny do 3 dnů, ani po obdržení výzvy k úhradě je objednávka ze strany Prodávajícího stornována.

4.5. Slevy: Případné slevy z ceny zboží a akce, např. v podobě darování věcí, poukazu apod., poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li stanoveno jinak.

4.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad zašle prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej elektronicky na emailovou adresu kupujícího, případně poštou spolu se zbožím.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1 o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

5.1.2 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

5.1.3 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

5.1.4 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

5.1.5 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo, ponožky). Nelze také odstoupit v případě vyzkoušení zboží 

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží. V případě jiných smluv než uvedených v tomto odstavci má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která počne běžet ode dne uzavření smlouvy.

5.3 Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat emailem či písemně na adresu sídla či provozovny prodávajícího. Podnikatel potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.

5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující může po předchozí telefonické dohodě přivést zboží osobně na provozovnu Prodávajícího.

5.5.   Odpovědnost za zboží: Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná.  

Nadměrně znečištěné, zašpiněné jinak zjevně hygienicky závadné zboží není prodávající povinen převzít k reklamaci.

5.6. Odstoupení do doby převzetí zboží: Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7.Pozbytí účinnosti darovací smlouvy: Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu Kupující vrátí zboží včetně poskytnutého daru zpět.

5.8.  Náklady na vrácení zboží: Kupující ponese v případě odstoupení náklady spojené s navrácením zboží nad rámec nákladů na přepravu zboží obvyklou poštovní cestou. 

5.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.10 Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.11.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, zejm. opotřebení zboží, které neodpovídá běžnému použití, čištění, obal a kompletní uvedení do původního stavu, tak, jak dovoluje zákon.

Z hygienických důvodů ochrany zdraví nelze vracet zkoušené ponožky a spodní prádlo.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží dle tohoto odstavce, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Převzetím a úplným zaplacením kupní ceny kupující nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží.

7. Odpovědnost za vady

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny případně i v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.2. těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.3.1 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.3.2 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.4 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

V případě uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen předat prodávajícímu zboží ve stavu způsobilém k náležitému posouzení reklamace, zejm. předat zboží čisté a hygienicky nezávadné. Nadměrně znečištěné, zašpiněné jinak zjevně hygienicky závadné zboží není prodávající povinen převzít k reklamaci.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Doručování

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu:

  • elektronické pošty Prodávajícího: shop@pavecycles.cz

10. Další práva a povinnosti

10.1 Mimosoudní řešení: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2 Evropské spotřebitelské centrum: Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3  Stížnosti: Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@pavecycles.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4 Dozorující orgány: Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.4 Okolnosti nebezpečí změny: Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Informace o zpracování osobních údajů. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Na webu naleznete podrobnosti o zpracování osobních údajů v dokumentu nazvaném „Informace o zpracování osobních údajů“.

11.2. Zpracování osobních údajů na základě souhlas. Prodávající je dále oprávněný zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, získá-li k tomu výslovný aktivní souhlas kupujícího. Podrobnosti naleznete na webu pod v dokumentu „ Zpracování osobních údajů na základě souhlasu“.

11.3. Správnost údajů: Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího (adresa pro doručování): Pavé Cycles s.r.o., Chvalova 1577/12, Žižkov, 130 00 Praha 3, shop@pavecycles.cz

Prodávající má právo tyto obchodní podmínky jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek zveřejní Provozovatel nové znění obchodních podmínek webových stránkách, kdy kupující následným využíváním webových stránek vyslovuje souhlas s tímto novým zněním obchodních podmínek.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024 a v plném rozsahu nahrazují předchozí obchodní podmínky.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz